Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Η κοινωνία των Ελλήνων πολιτών με μεγάλη ανησυχία παρακολουθεί τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσες οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου που διαπράττει η χώρα αυτή συνεχώς και κατ’εξακολούθησιν, –ακόμη και σε βάρος κρατών-μελών της ΕΕ–πιστοποιημένες από ψηφίσματα των μεγαλυτέρων διεθνών Οργανισμών και αποφάσεις του ΕΔΔΑ, ώστε κινδυνεύουμε, με την τυχόν ένταξή της χωρίς προηγούμενη πραγματοποίηση εκ μέρους της Τουρκίας δεσμευτικών όρων, να συμπράξουμε στην προσβολή των θεμελιωδών αρχών και στόχων της ΕΕ και να συντελέσουμε στην ουσιαστική διάλυσή της.

Πάντως, ευτυχώς εμφανίσθηκε σοβαρή ανησυχία και μελετημένες προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σχέδιο Ψηφίσματος το οποίο συνέταξε ο κ. Eurlings [COM(2004) 0656-C6-0148/2004-2004/2182 (INI)] κατ’εντολήν της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των συνομιλιών ένταξης, κατ’αρχήν είναι άξιο υποστήριξης. Πράγματι, επισημαίνοντας αρκετές από τις συνεχιζόμενες συγκεκριμένες παραβάσεις των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και ειδικά του Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔΑ), προτείνει τις προϋποθέσεις και τους όρους που πρέπει να αποδεχθεί και να πραγματοποιήσει η Τουρκία για να μπορεί να αρχίσει και προχωρήσει και η διαδικασία της ένταξης.


ΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ΟΨΗ

τα παραπάνω στα οποία προσθέτουμε και τα επόμενα:

Ι. Εμείς λαβαίνουμε και ειδικά υπ’όψη την πραγματική κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα με τις συνεχείς και προκλητικές παραβιάσεις από την Τουρκία διεθνών κανόνων σε βάρος μας. Τέτοιες είναι οι καθημερινές, πολυάριθμες επιθέσεις τουρκικών αεροπλάνων, που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, εναντίον δικών μας αερόπλοιων, επίσης παραβιάσεις των χωρικών υδάτων μας συνδυασμένες με διεκδικήσεις στα νησιά μας, ενώ η ίδια αρνείται κάθε νόμιμο τρόπο επίλυσης ζητημάτων και κουρελιάζει τη Συμφωνία του Ελσίνκι.

ΙΙ. Επίσης λαβαίνουμε ιδιαίτερα υπ’όψη τη στάση της σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποίαν η Τουρκία –μόνη χώρα στον Κόσμο– εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει, ενώ συνεχίζει να έχει στρατό κατοχής 35.000 ανδρών σε τμήμα της Κύπρου και να σφετερίζεται τις ελληνικές περιουσίες δια μέσου Τούρκων εποίκων –παρά την καταδίκη από διεθνείς οργανισμούς και αποφάσεις του ΕΕΔΑ– και να μην επιτρέπει στους Ελληνοκυπρίους την άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ελεύθερης εγκατάστασης, διακίνησης και άσκησης επαγγέλματος στην ιδιαίτερη πατρίδα τους (κατεχόμενη Κύπρο). Επίσης τονίζουμε τις ιταμές δηλώσεις του κ. Ερντογάν ότι όποια λύση κι’αν δοθεί στο Κυπριακό, ο τουρκικός στρατός δεν θα αποχωρήσει από το κυπριακό έδαφος.

ΙΙΙ. Τονίζουμε ιδιαίτερα τη συστηματική παραβίαση των ΔΑ όχι μόνο στην κατεχόμενη Κύπρο αλλά και στο ίδιο το τουρκικό έδαφός, αποδεικνυόμενη και με αποφάσεις του ΕΔΔΑ. Μερικές από τις παραβιάσεις αυτές είναι ανήκουστης απανθρωπιάς, όπως βασανιστήρια μέχρι θανάτου, εγκλεισμός και απομόνωση πολιτικών κρατουμένων σε λευκά κελιά, εμπρησμοί ολόκληρων χωριών από τις τουρκικές αρχές, τραγική και απαράδεκτη θέση γυναικών, ιδίως της Ανατολικής Τουρκίας [βεβαιωμένη με έγγραφο της Επιτροπής για το σεβασμό των υποχρεώσεων των κρατών μελών, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Έγγραφο 10111/17.3.2004)].

ΙV. Λαβαίνοντας υπ’όψη και την όλη κατάσταση στην Τουρκία από άποψη δημοκρατικών αρχών, κράτους δικαίου και ΔΑ που οι αρχές της Κοπεγχάγης επιβάλλουν να είναι σεβαστές από τα Κράτη-μέλη.


Ζ Η Τ Α Μ Ε

1. Να ληφθεί δεόντως υπ’όψιν το παραπάνω αναφερθέν Σχέδιο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως η κύρια γραμμή που το εμπνέει και που είναι: αν δεν ληφθούν και δεν εφαρμοσθούν από την Τουρκία συγκεκριμένα μέτρα για την ουσιαστική αλλαγή της πολιτικής της σε συγκεκριμένα θέματα, η ένταξη δεν θα πραγματοποιηθεί.

2. Να καθοριστούν τα συγκεκριμένα και ειδικά μέτρα για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και αφορούν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ΔΑ γενικώς, που η Τουρκία οφείλει να εφαρμόσει πριν ορισθεί ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων για την ένταξη. Η απλή αναφορά αρχών (π.χ. των Αρχών της Κοπεγχάγης, των ά. 6 και 49 της Συνθήκης του ¶μστερνταμ) αποδείχθηκε από την πράξη ότι δεν είναι εξασφαλιστική. Γι’αυτό πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι όροι, η παράβαση ενός ή περισσότερων από τους οποίους να αποτελεί λόγο ματαίωσης της έναρξης. Τέτοιοι πρέπει βασικά να είναι η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου, η έμπρακτη ρύθμιση της απόλαυσης των δικαιωμάτων των ελληνοκυπρίων επί των περιουσιακών στοιχείων τους στην κατεχόμενη περιοχή και η λύση του προβλήματος του εποικισμού.

3. Ειδικά ζητάμε την άμεση παύση των αυθαίρετων συμπεριφορών σε βάρος της Ελλάδας και την εκ μέρους της Τουρκίας υπαγωγή στις διεθνείς αρμόδιες αρχές των διαφορών που αυτή προβάλλει.

4. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι πάντως δεν θα υπάρξει ενδεχόμενη συμφωνία ένταξης πριν δώσει την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5. Ζητάμε από την Επιτροπή, και αν ακόμη αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα τα σχετικά με την ένταξη, να προχωρήσει, σε περίπτωση σοβαρής και επίμονης παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ΔΑ και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, σε αναστολή των διαπραγματεύσεων, ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ενός εκ των συγκεκριμένων όρων της ένταξης.

6. Να συμφωνηθεί ρητά ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει την αφετηρία για μία μακρά διαδικασία η οποία από τη φύση της έχει ανοιχτό τέλος και δεν οδηγεί «προκαταβολικά» και αναγκαστικά σε ένταξη.

7. Ζητάμε οι Κυβερνήσεις των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως η Ελληνική και Κυπριακή να υποστηρίξουν τα ως άνω αιτήματα.

8. Ειδικώς από την Ελληνική και την Κυπριακή Κυβέρνηση ζητάμε να κάμουν σαφές ότι δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν το veto αν οι παραπάνω εξασφαλιστικές αρχές και πρόνοιες δεν γίνουν σεβαστές από την Ε.Ε. ή την Τουρκία. Το veto είναι το πιο πολύτιμο όπλο των μικρών λαών, που πρέπει να μη πέσει σε αχρησία από αυτούς αλλά και να μη θιγεί από τους μεγάλους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2004
Οι υπογράφουσες ελληνικές οργανώσεις

■ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ)
■ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΔΕΔΥ)
■ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜΔΑ)
■ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΜΕ)
■ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
■ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
■ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
■ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
■ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
■ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
■ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
■ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
■ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
■ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
■ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
■ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
■ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
■ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
■ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.)
■ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
■ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ
■ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
■ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ
■ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ
■ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ IBM BTO HELLAS SA
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
■ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
■ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (60 Οργανώσεις)