ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΜΔΑ + ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ενδυναμώνουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, για να βγούμε από την οικονομική κρίση

I. Ενόψει των πρόσφατων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων, υπενθυμίζουμε ότι

Ø Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα – αρχικά μια Οικονομική Κοινότητα – εξελίχθηκε σε Κοινότητα θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων.

Ø Τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη λίθο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, κατά τις Συνθήκες της

Ø ΄Ετσι, η αποτελεσματική κατοχύρωσή τους είναι υποχρέωση της ΄Ενωσης και των κρατών μέλων.[1]

Ø Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη, βάσει των Συνθηκών της ΄Ενωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της νομολογίας των δύο ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των αποφάσεων της μοναδικής στον κόσμο Επιτροπής κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. ΄Όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα.

Ø Τον κοινωνικό χαρακτήρα – το ανθρώπινο πρόσωπο – της ΄Ενωσης τονίζουν διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Τον ενισχύει η νομολογία του Δικαστηρίου της ΄Ενωσης.

Ø Πράγματι, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Κοινότητα «δεν περιορίζεται σε μια οικονομική ένωση, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζει, με κοινή δράση, την κοινωνική πρόοδο και να επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ευρωπαϊκών λαών». Έτσι, «ο οικονομικός στόχος» μιας διάταξης «έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με τον κοινωνικό στόχο της, που συνιστά έκφραση θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος».[2]

Ø Την υπεροχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινωνικών στόχων της ΄Ενωσης επαναλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Eιδικότερα:

Ø Τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η ισότητα των φύλων, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΄Ενωσης (άρθρο 2 Συνθήκης ΕΕ).

Ø Πρώτος στόχος της ΄Ενωσης είναι η προώθηση των αξιών της και της ευημερίας των λαών της (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ).

ØΗ καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι οριζόντιοι στόχοι της ΄Ενωσης (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ, άρθρα 7-8 Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ).

Ø Οι κοινωνικοί στόχοι της ΄Ενωσης, που περιλαμβάνουν την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική πρόοδο, συνδέονται με τους οικονομικούς στόχους της και είναι καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητα των οικονομικών στόχων. Η οικονομική συνοχή στηρίζεται στην κοινωνική συνοχή (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ).

II. ΄Εχουμε πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας της οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, για να είναι αποτελεσματική, κάθε πολιτική που επιδιώκει την έξοδο από την κρίση αυτή, πρέπει κατ’ανάγκη να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται υπό το φως των προαναφερόμενων θεμελιωδών αξιών, δικαιωμάτων και στόχων. Διαφορετικά, η ουσιώδης μείωση των αμοιβών και συντάξεων, η ανεργία, η επέκταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και οι κοινωνικές εντάσεις και αναταραχές που θα τις ακολουθήσουν κινδυνεύουν να ανακόψουν ακόμη περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη και να οδηγήσουν ταχύτερα σε ύφεση και εξαθλίωση σε ολόκληρη την ΄Ενωση.

Κι αυτά, στο μέσο του Ευρωπαϊκού ΄Ετους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που θίγουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα παραπάνω αφορούν ιδιαίτερα την «ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης» μέσα στην ΄Ενωση και την επέκταση της «οικονομικής παρακολούθησης» των κρατών μελών, που προγραμματίζονται.[3]

III. Στο πλαίσιο αυτό:

ØΥποστηρίζουμε το επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) για τη σύγκληση έκτακτης Κοινωνικής Διάσκεψης Κορυφής και ζητούμε:

Øτα μέλη της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα ευκαιριών, καθώς και για τα θεμελιώδη δικαιώματα να μετάσχουν σ’αυτή τη Διάσκεψη και σε όλες τις σχετικές με την οικονομική διακυβέρνηση εργασίες

Øκάθε μέτρο οικονομικής διακυβέρνησης να περιέχει και κοινωνικές ρήτρες υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη, των οποίων την εφαρμογή θα στηρίζει η ΄Ενωση.

Ας μη ξεχνάμε ότι κάθε πολιτική της ΄Ενωσης αφορά ανθρώπους και ότι η ΄Ενωση διακηρύσσει ότι «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της».[4]

Ας μη στερήσουμε τους νέους και τις νέες μας από το μέλον τους. 5 Ιουνίου 2010[1] ΔΕΚ 3.9.2008, Kadi C-402/05 P, C-415/05 P, Συλλ. I-6351, 22.10.2002, Roquette Frères, C-94/00, Συλλ. I-9001.

[2] ΔΕΚ 10.2.2000, Schröder, C-50/96, Συλλ. I-774, Sievers, C-270-271/97, Συλλ. I-933.

[3] Βλ. Ανακοίνωση Επιτροπής. Bρυξέλλες 12.5.2010 COM(2010) 250 τελικό.

[4]