Διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις του φαινομένου της τρομοκρατίας: αναζητώντας την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και τρομοκρατίας  

των Αν. Παύλου, Αγγ. Τεντόμα, Αν. Τηλεμάχου και Αντ. Χριστοπούλου

Σκοπός της παρούσας μελέτης που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ είναι να αναδείξει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις του φαινομένου της τρομοκρατίας και τη σχέση του με το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια υπό το φώς των πρόσφατων συνταρακτικών γεγονότων. Αρχικά, τονίζεται η αυξημένη νομική κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος, σημειώνοντας παράλληλα την σύγκρουσή του με την ατομική ελευθερία ως αποτέλεσμα των περιοριστικών της ελευθερίας αντιτρομοκρατικών μέτρων που λαμβάνουν τα πληττόμενα κράτη. Στη συνέχεια, περιγράφεται η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών και την εναρμόνιση των νομοθεσιών για την επίτευξη ενιαίας αντιτρομοκρατικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται η οδηγία PNR για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αρχείου καταγραφής στοιχείων επιβατών που εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΜΕΛΕΤΗ