Κείμενο ΙΜΔΑ σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθετήθηκε ως Σύσταση της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης

Με ιδιαίτερη χαρά τo Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) ανακοινώνει ότι το κείμενο που υπέβαλε στις 14 Απριλίου 2015 στη Διάσκεψη των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «La violation des droits économiques, sociaux et culturels par des mesures daustérité : une menace grave pour la démocratie» όχι μόνο εγκρίθηκε από την εν λόγω Διάσκεψη, αλλά και οδήγησε στην υιοθέτηση στις 25 Ιουνίου 2015 σχετικής Σύστασης (CONF/PLE(2015)REC1) με τον ίδιο ακριβώς τίτλο στην αγγλική «The violation of economic, social and cultural rights by austerity measures: a serious threat to democracy», η οποία απευθύνεται στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σημειωτέον ότι η έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου CDDH(2015)R84 Addendum IV με τίτλο «The impact of the economic crisis and austerity measures on human rights in Europe. Feasibility study», η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7-8 Δεκεμβρίου 2015, εμπνεύστηκε – μεταξύ άλλων – από το παραπάνω κείμενο του ΙΜΔΑ.

Τα κείμενα είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Κείμενο ΙΜΔΑ

Σύσταση Διάσκεψης Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης

Feasibility Study